phone

Політика безпеки

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1.Справжня оферта, є офіційною пропозицією pizzasushipoint.com.ua, далі затекстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційнимспособом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «pizzasushipoint.com.ua (далі -«Інтернет-сайт »).

1.2.Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця(акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається фактоплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами,вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1.У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни маютьтаке значення:

*«Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

*«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію»,засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійсненняелектронної угоди.

*«Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

*«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладенихнижче.

*«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцемпри розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1.Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупецьзобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

ЦейДоговір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

-добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

-самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

-оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

-обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1.Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений наСайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2.Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3.При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставитиПокупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4.При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічноїмоделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладеним платежем

5.1.Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортнихкомпанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2.Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулюватизамовлення.

Умови доставки замовлення

6.1.Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до корпоративних холодильників.

6.2. Обід зобов'язані забрати протягом 3-х годин з корпоративного холодильника

Права та обов'язки сторін:

7.1.Продавець має право:

-в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разіпорушення Покупцем умов цього договору.

7.2.Покупець зобов'язаний:

-своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3.Покупець має право:

-оформити замовлення в Інтернет-магазині;

-оформити електронний договір;

-вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умовцього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавствомУкраїни.

8.2.Продавець не несе відповідальності за:

-змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

-за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися відоригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональнихкомп'ютерів окремих моделей;

-за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

-за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару),які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

-за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу домережі Інтернет;

-за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна іпароля третім особам;

8.3.Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійнонесе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо підйого логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам,державі чи моральним принципам моральності.

8.4.У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконанняумов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договорурозуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, яківиключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання якихСторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5.Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключношляхом переговорів.

Інші умови

9.1.Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити змінидо цього договору за умови попередньої публікації його на сайті pizzasushipoint.com.ua

9.2.Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажутоварів через Інтернет.

9.3.Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної приоформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленнізамовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю своюбеззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїхперсональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4.Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згодуПокупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5.Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов,відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6.Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, атакож для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7.Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовуєінформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправленняповідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1.Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавстваУкраїни.

10.2.Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3.При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йомусплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуваннямкомпенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електроннийдоговір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направилапропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції впорядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Проелектронну комерцію".

11.2.До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодоюсторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3.Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разіневиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбаченихчинним законодавством України.

Звертаємовашу увагу, що інтернет-магазин «pizzasushipoint.com.ua» наофіційному інтернет-сайті pizzasushipoint.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користуванняінтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.


Продавець

ФОП Дощич Сергій Анатолійович

ЄДРПОУ/ДРФО 3232310752

Банківські реквізити:

02130, м. Київ, вул. Воскресенська, 12-Г, кв. 12

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 320649)

IBAN: UA453206490000026000052714024